Cefndir y Gwobrau

Yn camu ymlaen i’w 13eg blwyddyn, mae’r Gwobrau’n ennill eu tir fel digwyddiad uchel ei broffil sy’n wirioneddol rychwantu Cymru gyfan. Wrth i ni weithio i adeiladu economi cynaliadwy y #thewaleswewant mae’n rhaid ei gael wrth ganol y  mae’n bwysicach fyth i ni yng Nghymru fynd ar drywydd y bobl hynny y mae eu harweinyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth go iawn a’u hadnabod. Nod y Gwobrau, a gafodd eu datblygu gan gonsortiwm o sefydliadau proffesiynol, cyrff gwirfoddol a chyhoeddus ynghyd â chwmnïau sector preifat, yw cydnabod a dathlu cyflawniad personol mewn arweinyddiaeth neilltuol yng Nghymru.

Mae’r sefydliadau sy’n rhan o’r consortiwm yn rhannu cred gyffredin frwd a phroffesiynol mai arweinyddiaeth neilltuol (ym mhob sector) yw’r sbardun allweddol i dyfu’r economi yng Nghymru. Felly ein cenhadaeth ni yw hyrwyddo arweinyddiaeth dda a dylanwadu ar ddatblygu arweinyddiaeth trwy adnabod, cydnabod a dathlu unigolion sydd, trwy eu harweinyddiaeth, yn cyfrannu at ffyniant Cymru.

Mae’r beirniaid yn chwilio am enwebeion y mae eu harweinyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth go iawn yng Nghymru, ac yn cael effaith gadarnhaol ar symud eu cymuned, eu busnes neu eu sefydliad yn ei flaen. Rydym yn credu bod arweinyddiaeth i’w gweld ym mhob lefel mewn sefydliad ac rydym yn dymuno derbyn enwebiadau ar gyfer pobl rydych yn gwybod mae eu harweinyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth go iawn, ni waeth beth fo’u rôl hierarchaidd a’u cyfrifoldebau yn eu busnes, eu sefydliad neu eu prosiect cymunedol.

Gallent fod yn wirfoddolwr, yn weithiwr craidd, yn rheolwr neu’n swyddog gweithredol yng Nghymru ac mae angen i chi ddweud wrthym ni am y ffordd mae eu harweinyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth go iawn i chi, eich bywyd, eich cymuned, eich busnes neu eich sefydliad.