Noddwyr a Chefnogwyr y Gwobrau

Diolch o galon i’n noddwyr gwerthfawr a chefnogwyr y Gwobrau yn 2017.

Yr ydym wrth ein boddau fod y Gwobrau Arwain Cymru 2017 mewn cydweithrediad â The Institute of Leadership & Management.

Meddai Phil James, prif weithredwr The Institute of Leadership and Management:
Fel y corff aelodaeth broffesiynol dros arweinwyr, rheolwyr, hyfforddwyr a chynghorwyr, y mae The Institute of Leadership & Management yn falch iawn i fod yn bartner i’r Gwobrau Arwain Cymru.

Credwn fod arweinyddiaeth ysbrydoledig yn allweddol i ddatblygiad doniau personol, llesiant cymdeithasol a ffyniant economaidd a golyga’r Gwobrau Arwain Cymru yn gyfle i ddathlu ac amlygu arweinyddiaeth sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn yng Nghymru.

Mae amlygu, mwyhau a manteisio ar dalent arweinyddiaeth yn rhywbeth yr ydym yn edmygu a chefnogi. Wrth rannu hanes pobl go iawn sy’n cyflawni arweinyddiaeth aruthrol yng Nghymru, hyderwn gyrraedd ein nod i ysbrydoli arweinyddiaeth o safon, ymhobman.

phil james


Rydym yn croesawu Nation Radio fel ein partneriaid yn y cyfryngau.


“Mae arweinyddiaeth wych yn sylfaenol i lwyddiant ond yn aml ni fydd yr arweinwyr gorau’n ceisio bod yn llygad y cyhoedd. Mae’r gwobrau hyn yn creu cyfle da i ddathlu’r rhai sy’n ysgogi llwyddiant ar draws Cymru. Mae Nation Radio yn falch bod yn bartner cyfryngau i’r Gwobrau Arwain Cymru.”
Martin Mumford, Rheolwr Gyfarwyddwr, Nation Radio


Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus

cefnogir gan Academi Cymru

academiwales

“Yn Academi Cymru rydym wedi ymrwymo i adeiladu arweinyddiaeth gref drwy gyfleoedd dysgu o’r radd flaenaf. Ymdrechwn i hyrwyddo a gwella nodweddion arwain ar draws Sector Cyhoeddus Cymru.

Rydym yn falch o gael noddi categori ‘Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus’ a chredwn yn gryf yn y set amrywiol o ddoniau y mae arweinwyr Cymru yn meddu arnynt. Mae’r math hwn o gydnabyddiaeth i gyflawniadau neilltuol arweinwyr Cymru yn darparu modelau rôl i bobl ym mhob haen o’r sefydliadau.

Mae llu o arweinwyr ysgogol ac ysbrydolgar yng Nghymru a gobeithiwn y bydd Gwobrau Arwain Cymru’n datgelu mwy o’u hanesion.”
Jo Hicks, Pennaeth Academi Cymru

jo


Merched mewn Arweinyddiaeth

noddir gan y ILM

ilm

“Mae ILM yn hynod falch o fod yn noddi categori Merched mewn Arweinyddiaeth Gwobrau Arwain Cymru,” meddai Becky James, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gwerthiant ILM. “Rydym yn angerddol am ysbrydoli a datblygu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr benywaidd, ac yn hynod o falch bod cymwysterau ILM eisoes yn darparu llwybr clir i gymaint o sefydliadau yng Nghymru annog a galluogi merched mwy uchelgeisiol a dawnus i rolau arwain uwch.”
Becky James, Cyfarwyddwr Datblygiad Busnes a Gwerthiant ILM.

becky james


Arweinyddiaeth at y Dyfodol

noddir gan CIPD Cymru

cipd

“Mae ein harbenigedd ac ymchwil helaeth yn ein galluogi i adeiladu rhagolwg clir a diduedd ar y dyfodol, a hybu arferion gweithio sy’n rhoi’r budd mwyaf posibl i gyflogwyr a’u gweithwyr.

Ar yr adeg hon o ansicrwydd economaidd, mae’n hanfodol bod arweinwyr busnes llewyrchus a llwyddiannus yn llywio ein heconomi tuag at ddyfodol o adferiad a thwf. Ein huchelgais yw rhoi strwythur rhanbarthol cynaliadwy ar waith ar gyfer Cymru a dangos sut mae arweinyddiaeth ragorol ar bob lefel yn cynhyrchu canlyniadau positif.

Mae yna lawer o arweinwyr ysbrydoledig a medrus yng Nghymru, ac rydym yn falch i fod yn rhan o rywbeth sy’n dathlu eu cyflawniadau.”
Lesley Richards, Pennaeth CIPD Cymru
Lesley Richards


Gwobr Arweinydd Ifanc (14 – 25 OED)

noddir gan NatWest Cymru

“Yn NatWest Cymru, rydym yn falch o gefnogi’r 13ed Gwobrau Arwain Cymru. Ein nod yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n cwsmeriaid a’u cymunedau ledled Cymru. Mae’r gwobrau hyn yn dathlu llwyddiannau eithriadol arweinwyr o bob cefndir sy’n gwneud hynny ar gyfer y wlad hon. Rwy’n hyderus y bydd y gwobrau yn llwyddiant mawr ac yn edrych ymlaen at gysylltiad hir a pharhaol gyda nhw.”
Kevin Morgan, Cyfarwyddwr Rhanbarthol, Bancio Busnes NatWest Cymru.


Arweinydd Cenhedlaeth Nesaf

noddir gan ACCA

Mae’n bleser gan ACCA Cymru Wales noddi’r wobr Arweinydd Genhedlaeth Nesaf. Mae datblygu arweinwyr ar gyfer y dyfodol yn hollbwysig i economi Cymru dyfu, ac mae cefnogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau academaidd, galwedigaethol ac arweinyddiaeth yn rhan fawr o’r gwaith yr ydym yn ACCA yn ei wneud yma yng Nghymru.
Lloyd Powell,Head of ACCA Cymru Wales


Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol

noddir gan Williams Ross


Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat

noddir gan FSB

fsb-logo

“Mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru yn falch o noddi Gwobr Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat. Rydym yn ymwybodol iawn bod arweinyddiaeth yn chwarae rhan sylweddol mewn tyfu busnesau unigol. Gall gallu arwain olygu’r gwahaniaeth rhwng twf cymedrol a thwf sylweddol ar gyfer unrhyw fusnes. Fel y sefydliad busnes mwyaf, mae’n bwysig FSB, nid yn unig ein bod yn dathlu arweinyddiaeth arbennig mewn busnes, ond ein bod yn annog holl berchnogion busnesau i ddatblygu eu gallu arwain eu hunain, a gallu’r bobl o’u cwmpas.”
Ben Cottam, Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru


Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol

noddir gan Social Firms Wales