Noddwyr a Chefnogwyr y Gwobrau

Diolch o galon i’n noddwyr gwerthfawr a chefnogwyr y Gwobrau yn 2017.

Yr ydym wrth ein boddau fod y Gwobrau Arwain Cymru 2017 mewn cydweithrediad â The Institute of Leadership & Management.

Meddai Phil James, prif weithredwr The Institute of Leadership and Management:
Fel y corff aelodaeth broffesiynol dros arweinwyr, rheolwyr, hyfforddwyr a chynghorwyr, y mae The Institute of Leadership & Management yn falch iawn i fod yn bartner i’r Gwobrau Arwain Cymru.

Credwn fod arweinyddiaeth ysbrydoledig yn allweddol i ddatblygiad doniau personol, llesiant cymdeithasol a ffyniant economaidd a golyga’r Gwobrau Arwain Cymru yn gyfle i ddathlu ac amlygu arweinyddiaeth sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn yng Nghymru.

Mae amlygu, mwyhau a manteisio ar dalent arweinyddiaeth yn rhywbeth yr ydym yn edmygu a chefnogi. Wrth rannu hanes pobl go iawn sy’n cyflawni arweinyddiaeth aruthrol yng Nghymru, hyderwn gyrraedd ein nod i ysbrydoli arweinyddiaeth o safon, ymhobman.

phil james


Rydym yn croesawu Nation Radio fel ein partneriaid yn y cyfryngau.


“Mae arweinyddiaeth wych yn sylfaenol i lwyddiant ond yn aml ni fydd yr arweinwyr gorau’n ceisio bod yn llygad y cyhoedd. Mae’r gwobrau hyn yn creu cyfle da i ddathlu’r rhai sy’n ysgogi llwyddiant ar draws Cymru. Mae Nation Radio yn falch bod yn bartner cyfryngau i’r Gwobrau Arwain Cymru.”
Martin Mumford, Rheolwr Gyfarwyddwr, Nation Radio


Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus

cefnogir gan Academi Cymru

academiwales

“Yn Academi Cymru rydym wedi ymrwymo i adeiladu arweinyddiaeth gref drwy gyfleoedd dysgu o’r radd flaenaf. Ymdrechwn i hyrwyddo a gwella nodweddion arwain ar draws Sector Cyhoeddus Cymru.

Rydym yn falch o gael noddi categori ‘Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus’ a chredwn yn gryf yn y set amrywiol o ddoniau y mae arweinwyr Cymru yn meddu arnynt. Mae’r math hwn o gydnabyddiaeth i gyflawniadau neilltuol arweinwyr Cymru yn darparu modelau rôl i bobl ym mhob haen o’r sefydliadau.

Mae llu o arweinwyr ysgogol ac ysbrydolgar yng Nghymru a gobeithiwn y bydd Gwobrau Arwain Cymru’n datgelu mwy o’u hanesion.”
Jo Hicks, Pennaeth Academi Cymru

jo


Merched mewn Arweinyddiaeth

noddir gan y ILM

ilm

“Mae ILM yn hynod falch o fod yn noddi categori Merched mewn Arweinyddiaeth Gwobrau Arwain Cymru,” meddai Becky James, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gwerthiant ILM. “Rydym yn angerddol am ysbrydoli a datblygu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr benywaidd, ac yn hynod o falch bod cymwysterau ILM eisoes yn darparu llwybr clir i gymaint o sefydliadau yng Nghymru annog a galluogi merched mwy uchelgeisiol a dawnus i rolau arwain uwch.”
Becky James, Cyfarwyddwr Datblygiad Busnes a Gwerthiant ILM.

becky james


Arweinyddiaeth at y Dyfodol

noddir gan CIPD Cymru

cipd

“Mae ein harbenigedd ac ymchwil helaeth yn ein galluogi i adeiladu rhagolwg clir a diduedd ar y dyfodol, a hybu arferion gweithio sy’n rhoi’r budd mwyaf posibl i gyflogwyr a’u gweithwyr.

Ar yr adeg hon o ansicrwydd economaidd, mae’n hanfodol bod arweinwyr busnes llewyrchus a llwyddiannus yn llywio ein heconomi tuag at ddyfodol o adferiad a thwf. Ein huchelgais yw rhoi strwythur rhanbarthol cynaliadwy ar waith ar gyfer Cymru a dangos sut mae arweinyddiaeth ragorol ar bob lefel yn cynhyrchu canlyniadau positif.

Mae yna lawer o arweinwyr ysbrydoledig a medrus yng Nghymru, ac rydym yn falch i fod yn rhan o rywbeth sy’n dathlu eu cyflawniadau.”
Lesley Richards, Pennaeth CIPD Cymru
Lesley Richards