Categorïau

Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus cefnogir gan Academi Cymru

Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol noddir gan Williams Ross

Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat noddir gan FSB

Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol noddir gan Social Firms Wales

Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed)  noddir gan NatWest Cymru

Arweinydd Cenhedlaeth Nesaf noddir gan ACCA

Merched mewn Arweinyddiaeth Noddir gan ILM

Arweinyddiaeth at y Dyfodol Noddir gan CIPD Cymru

ARWEINYDDIAETH YN Y SECTOR CYHOEDDUS

Mae enwebiadau yn y categori hwn yn agored i unrhyw unigolion sy’n meddu ar rôl arwain ni waeth beth fo lefel eu cyfrifoldeb mewn unrhyw sefydliad yn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru (e.e. Awdurdodau Lleol, Ysgolion, y GIG, Colegau AB, Addysg Uwch, Cyrff Cyhoeddus ac ati).

Cefnogir gan Academi Cymru

academiwales

Academi Cymru yw’r ganolfan genedlaethol ar gyfer rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn deall yr angen i adeiladu arweinwyr ar gyfer y dyfodol – yn enwedig yn yr amseroedd heriol hyn pan mae angen i ni arbed arian a gwneud y defnydd gorau o’r hyn sydd gennym. Yn hytrach na datblygu gwybodaeth a phrofiad o fewn ffiniau traddodiadol, ychwanegwn werth trwy barhau i ddatblygu meddwl, ymarferion gorau a gwybodaeth ar draws cenedlaethau, sectorau a’r proffesiynau ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Rydym yn ceisio ysbrydoli trwy osod y cyfeiriad strategol ar gyfer arweinyddiaeth yng Nghymru trwy ein digwyddiadau a’n cyhoeddiadau a darparu dulliau syml ac effeithiol i arweinwyr ymdrin â’r heriau sy’n eu hwynebu. Rydym yn cefnogi arweinwyr fel y gallant ddatgloi eu problemau a dod o hyd i’w hatebion eu hunain a’u hymestyn i gyflawni’r hyn sy’n bosibl trwy ein rhaglenni datblygu arloesol a dulliau hwyluso. Ein nod yw darparu dysgu o’r radd flaenaf i arweinwyr a rheolwyr gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru, gan gynnig amrywiaeth eang o weithgareddau arloesol iddynt.

ARWEINYDDIAETH YN Y SECTOR GWIRFODDOL

Mae’r categori hwn yn agored i unigolion sydd naill ai wedi’u cyflogi gan Elusen yng Nghymru neu sy’n wirfoddolwyr yng Nghymru (mewn unrhyw sector) ac sy’n meddu ar rôl arwain. (Mae gwirfoddoli yn cynnwys amrywiaeth o rolau fel gwirfoddoli ar gyfer corff proffesiynol, ar fwrdd ymddiriedolwyr, fel llywodraethwr ysgol ac ati).

ARWEINYDDIAETH YN Y SECTOR PREIFAT

Mae’r categori hwn yn agored i unigolion sydd wedi’u cyflogi yn y Sector Preifat yng Nghymru, mewn busnes o unrhyw faint neu drosiant ac sy’n meddu ar rôl arwain ni waeth beth fo lefel eu cyfrifoldeb yn y busnes hwnnw.

Cefnogir gan FSB
fsb-logo

Fel arbenigwyr mewn busnes, mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru (FSB) yn cynnig ystod eang o wasanaethau busnes hollbwysig gan gynnwys cyngor, arbenigedd ariannol, cefnogaeth a llais cryf yn y llywodraeth i’n 10,000 o aelodau yng Nghymru. Ein nod yw helpu busnesau llai gyflawni eu huchelgeisiau.

ARWEINYDDIAETH MEWN MENTER GYMDEITHASOL

Mae’r categori hwn yn agored i unigolion sy’n gweithio mewn Menter Gymdeithas sy’n meddu ar rôl arwain ar ba bynnag lefel o gyfrifoldeb. Mae Mentrau Cymdeithasol yn fusnesau sy’n masnachu at ddibenion cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae Mentrau Cymdeithasol yn unigryw oherwydd bod eu diben cymdeithasol a/neu amgylcheddol yn gwbl greiddiol i’r hyn byddant yn ei wneud – caiff eu helw ei ail-fuddsoddi i ddatblygu eu cenhadaeth dros newid cadarnhaol.

noddir gan Social Firms Wales

GWOBR ARWEINYDD IFANC (14 – 25 OED)

Mae’r categori hwn yn agored i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oedd sy’n meddu ar rôl arwain mewn unrhyw sefyllfa – busnes, mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, yn y gymuned, mewn ysgolion, colegau neu Addysg Uwch.

Noddir gan NatWest Cymru

Fel rhan o’r banc busnes mwyaf yn y DU, mae NatWest Cymru yn arwain rhaglenni strategol sy’n sicrhau manteision gwirioneddol a chynaliadwy ar gyfer ein cymunedau. Rydym yn cefnogi busnesau o bob lliw a llun, ym mhob sector o’r economi. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo twf economaidd ac i feithrin yr amodau cywir i alluogi syniadau busnes pobl i ffynnu. Mae cymryd rhan a chefnogi’r gymuned leol a’r unigolyn yn un o’r ffyrdd y gallwn gyfrannu at wneud y peth iawn fel banc.

GWOBR ARWEINYDD CENHEDLAETH NESAF

Ar gyfer y categori hwn rydym yn ceisio enwebiadau ar gyfer y rheiny sy’n datblygu eu profiad a sgiliau arwain (â’r potensial ar gyfer rolau arwain uwch yn y dyfodol). Bydd gan enwebeion rôl ar hyn o bryd fel arwain adran, neu arwain tîm yn eu sefydliad, ac yn parhau i ddatblygu eu gallu a sgiliau arwain.

Noddir gan ACCA

ACCA yw’r corff cyfrifeg proffesiynol mwyaf blaengar yn y byd. Credwn fod cyfrifeg yn hanfodol i’r economi i dyfu a ffynnu – a dyna pam yr ydym yn gweithio ledled y byd i adeiladu’r proffesiwn ac i sicrhau cymdeithas decach a mwy tryloyw. Mae gennym fwy na 188,000 aelodau llawn a 480,000 o fyfyrwyr ledled y byd.
Yng Nghymru, rydym yn gweithio gyda busnesau mawr a bach ar draws pob sector, Llywodraeth Cymru, sefydliadau addysgol a llunwyr barn. Rydym yn gweithio i ddatrys yr heriau sy’n gwynebu ein diwydiannau ac i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o gyfrifwyr arloesol a strategol, fel sydd angen mewn byd sy’n newid yn gyflym iawn.

MERCHED MEWN ARWEINYDDIAETH

Mae’r categori hwn yn agored i ferched mewn rolau arweiniol ym mhob sector (Cyhoeddus, Preifat, Gwirfoddol neu Fenter Gymdeithasol) ac ar ba lefel bynnag o gyfrifoldeb yn y sefydliad neu’r busnes.

Noddir gan ILM

ILM yw darparwr mwyaf blaenllaw’r DU o gymwysterau arwain, rheoli a hyfforddi. Rydym yn angerddol ynglŷn ag arweinyddiaeth wych, ac yn gweithio â sefydliadau ar draws pob sector i ddatblygu rheolwyr gwybodaeth graidd, ymwybyddiaeth emosiynol a sgiliau ymarferol i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaol. Mae ILM yn fusnes Grŵp City & Guilds, wedi ymrwymo i hybu amrywiaeth a chyfle ar bob lefel sefydliadol, o Brentisiaid i Brif Weithredwyr.

ilm

ARWEINYDDIAETH AT Y DYFODOL

Mae’r categori hwn yn agored i unigolion o bob sector (Cyhoeddus, Preifat, Gwirfoddol neu Fenter Gymdeithasol) y mae eu harweinyddiaeth yn cael effaith arwyddocaol ar gynaliadwyedd eu busnes neu sefydliad. Trwy gynaliadwyedd, rydym yn golygu arweinyddiaeth sy’n cael effaith gadarnhaol ar bob un neu rai o’r ffactorau amgylcheddol, economaidd a chynaliadwyedd cymdeithasol.

Noddir gan CIPD Cymru

cipd

Mae CIPD wedi bod yn gosod y meincnod ar gyfer rhagoriaeth o ran datblygu pobl a sefydliadau am fwy na 100 mlynedd, gan ddarparu safbwyntiau gwerthfawr ar y byd gwaith sy’n newid yn gyflym trwy ein harbenigedd ac ymchwil. Ar gyfer ein haelodau ni yw’r partner gyrfa o ddewis, yn gosod safonau proffesiynol ac yn darparu’r wybodaeth i yrru proffesiynau adnoddau dynol a dysgu a datblygu ymlaen.

Yn annibynnol, nid-er-elw ac yn meddu ar Siarter Frenhinol uchel ei pharch, rydym yn bodoli i wneud gwaith a bywydau gwaith yn well. Ac ar adeg o newid na welwyd ei debyg, mae gennym y weledigaeth, yr ystwythder a’r nerth i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n haelodau, i fusnesau, i’r economi ac i’r holl bobl sy’n gweithio.