Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pwy gellir ei enwebu?
Gellir enwebu unrhyw un sy’n meddu ar rôl arwain (ar ba lefel bynnag) mewn unrhyw faes neu sector i dderbyn Gwobr, ar yr amod eu bod yn gweithio neu’n gwirfoddoli yng Nghymru.

Sawl gwobr sydd ar gael?
Mae 8 Categori Gwobrau ar gyfer enwebeion i gydnabod arweinyddiaeth unigol, a hynny yn y meysydd canlynol

 • Sector Cyhoeddus
 • Sector Gwirfoddol
 • Sector Preifat
 • Mentrau Cymdeithasol
 • Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed)
 • Arweinydd Cenhedlaeth Nesaf
 • Merched mewn Arweinyddiaeth
 • Arweinyddiaeth at y Dyfodol

Sut gallaf gyflwyno enwebiad?
Ewch i’r ddewislen Categorïau Gwobrau, cofrestrwch enw a manylion cyswllt eich enwebai a chi’ch hun, a lawrlwytho’r ddogfen enwebu. Unwaith y byddwch chi wedi cwblhau eich enwebiad dylech ei anfon trwy e-bost i leadingwalesawards@learningpathways.info erbyn 17:00 ar ddydd Gwener 2il Mehefin 2017.

Beth yw’r gost?
Ni chodir tâl am gyflwyno cais i’r Gwobrau.

Gaf fi enwebu mewn mwy nag 1 categori?
Cewch enwebu’r un unigolyn mewn mwy nag un categori – os yw’n briodol gwneud hynny. I wneud hyn bydd angen gwneud yn siŵr eich bod yn defnyddio’r ffurflen enwebu gywir ar gyfer pobl categori ac fe’ch cynghorir bod y cwestiwn olaf ar y cyflwyniad yn wahanol i bob categori.

Cwblhau’r ffurflen enwebu – canllawiau:
Yn gyffredinol dyma’n cyngor i enwebwyr:
Sicrhewch fod eich enwebai ar gael ar y diwrnod dyfarnu (dydd Gwener Gorffennaf 14eg 2017 yn Hilton Caerdydd). Dyma’r diwrnod pan ddyfernir y sawl sy’n cyrraedd y rhestr fer ar gyfer pob categori ac nid oes unrhyw ddyddiadau eraill ar gael ond efallai y byddwn yn gallu cynnig cyfweliad-trwy-Skype ar y diwrnod hwnnw.

Trefnwch gyfarfod â’ch enwebai a drafftiwch gynnwys â’ch gilydd – mae’n hanfodol eich bod yn cynllunio hyn mewn da bryd a pheidiwch â gadael cwblhau eich enwebiad tan y funud olaf.

 • Darllenwch bob cwestiwn a darparu ateb sy’n cyd-fynd â’r cwestiwn hwnnw’n unig
 • Sicrhewch fod sail dystiolaeth i’ch atebion a’u bod yn berthnasol i’r cwestiwn rydych yn ei ateb
 • Mae croeso i chi ateb ar ffurf pwyntiau yn hytrach na pharagraffau
 • Atebwch bob cwestiwn
 • 250 gair ar y mwyaf a ganiateir ym mhob adran unigol
 • Cadarnhewch eich bod wedi trafod y cais hwn gyda’ch enwebai a bod ef/hi’n cytuno i’r cais

Pryd caf fi wybod os yw fy enwebai wedi’i gynnwys ar y rhestr fer?
Bydd pob enwebydd ac enwebai’n cael gwybod canlyniad eu henwebiad yn ystod yr wythnos yn dechrau 26ain Gorffennaf 2017.

Os yw fy enwebai wedi’i gynnwys ar y rhestr fer, beth wedyn?

Cysylltwn â phob enwebai ar y rhestr fer a’u henwebwyr a gwahoddir y ddau i fynychu cyfweliadau’r Panel Dyfarnu a gynhelir yng Ngwesty’r Hilton Caerdydd Ddydd Gwener Gorffennaf 14ain 2017. Noder: ni allwn wneud trefniadau gwahanol ar gyfer y dyfarnu.

Bydd paneli rhai categorïau’n cyfarfod yn y bore a rhai yn y prynhawn – cytunir unwaith i ni lunio’r rhestr fer pa banel sy’n cyfarfod pryd. Byddwn yn ceisio trefnu amserlen sy’n caniatáu amser teithio i’r rheiny sy’n mynychu. Ni allwn newid amserau cyfweld unwaith iddynt gael eu trefnu.
Bydd pob enwebydd yn mynychu’r panel cyfweld gyda’r enwebai ar y rhestr fer.
Mae penderfyniadau’r beirniaid yn derfynol ac nid ydynt yn agored i drafodaeth.

Cedwir canlyniadau’r Beirniaid yn gyfrinachol hyd nes cânt eu cyhoeddi yn y Seremoni a’r Cinio Gwobrwyo ddydd Iau 21ain Medi 2017.

Ar y Diwrnod Dyfarnu, unwaith i gyfweliad y sawl ar y rhestr fer ddod i ben, byddwn yn ffilmio, yn tynnu lluniau i’w defnyddio ar y wefan a rhaglen y digwyddiad ac yn llunio proffil i bob un sy’n cyrraedd y rhestr fer ar gyfer ein gwefan.

Pryd a ble y cynhelir Cinio a Seremoni’r Gwobrau?
Cynhelir Cinio a Seremoni’r Gwobrau Ddydd Iau 21ain Medi 2017 yng Ngwesty’r Hilton, Caerdydd. Cost tocynnau yw £59.50 ac mae pob unigolyn ar y rhestr fer yn derbyn 1 tocyn am ddim.

Rhaid talu am bob tocyn cyn y digwyddiad. Disgwylir y bydd pob un sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn gallu mynychu.

Sut byddwch yn cysylltu ag unrhyw enwebeion am Arweinydd Ifanc sydd o dan 18 oed?
Mae Categori’r Arweinydd Ifanc ar gyfer Arweinwyr Ifanc rhwng 14 a 25 oed. Os yw eich enwebai’n iau na 18 oed peidiwch â darparu eu manylion cyswllt, rhowch yr enw yn unig. Ar gyfer y rheiny sy’n iau na 18 oed byddwn yn cyfathrebu â nhw trwy’r enwebydd.

Caniatâd rhiant ar gyfer enwebiadau Arweinydd Ifanc ar gyfer y rheiny sy’n iau na 18 oed:
Gofynnwn i’r enwebydd sicrhau llythyr caniatâd oddi wrth rieni unrhyw enwebai sy’n iau na 18 oed ac yn ei gyflwyno gyda’i (d)dogfen enwebu.