Newyddion a Digwyddiadau

Sgyrsiau am Arweinyddiaeth

Drwy gydol ymgyrch enwebu’r Gwobrau ym mis Ebrill a mis Mai 2017 byddwn yn hwyluso 5 digwyddiad Sgyrsiau am Arweinyddiaeth o amgylch Cymru. Digwyddiadau DPP yw’r rhain sy’n cael eu hyrwyddo ar y cyd gan Wobrau Arwain Cymru, ACCA Cymru, CIPD a WCVA ac yn cynnwys enillwyr blaenorol a phobl eraill sy’n gysylltiedig â Gwobrau Arwain Cymru.

Digwyddiadau Sgyrsiau am Arweinyddiaeth DPP 2017 mewn cydweithrediad ag ACCA Cymru, CIPD a WCVA

logos

Arweinyddiaeth sy’n ymgysylltu i wella cynhyrchiant:

  1. 1. PCYDDS, Campws Abertawe: 15fed Mawrth 18:00
  2. 2. Prifysgol Aberystwyth: 27ain Ebrill cyrraedd erbyn 17:00 (trefnwch le yma)
  3. 3. Prifysgol Glyndŵr: 4ydd Mai cyrraedd erbyn 08:00 (trefnwch le yma)
  4. 4. Lleoliad Caerdydd: 20fed Mai cyrraedd erbyn 18:00

Gwybodaeth am y digwyddiad:
Yn 2016, adroddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod bwlch cynhyrchiant y DU wedi lledu i’w lefel waethaf ers dechrau cadw cofnodion. Yn waeth byth, roedd cynhyrchiant llafur yng Nghymru bron i 20% yn is na chyfartaledd y DU. Beth mae hyn yn ei olygu i’ch busnes neu sefydliad?

Gwnaeth Global Workplace Gallup ddarganfod bod  17% yn unig o weithwyr y DU yn ymgysylltu â chreu gwerth i’w sefydliadau, neu wedi buddsoddi’n emosiynol ac yn canolbwyntio ar hyn. Darganfu Gallup cydberthynas ystadegol cadarnhaol rhwng ymgysylltiad gweithwyr a chynhyrchiant (ac felly proffidioldeb). Daethant i’r casgliad bod cynyddu ymgysylltiad gweithwyr yn un o’r ffyrdd gorau i wella cynhyrchiant.

Ond sut?
Mae ymchwil McKinsey wedi dangos yn gyson bod arweinyddiaeth dda yn rhan hanfodol o iechyd sefydliadol. Mae ymgysylltiad a chreu gweithwyr ymgysylltiedig yn rhywbeth ygall rheolwyr a gweithredwyr dylanwadu arno (boed yn ficrofusnesau neu’n aml-genedlaethol).

Bydd y digwyddiadau hyn yn darparu atebion i’r cwestiwn: “Sut y gallwch chi yn eich rôl arweinyddiaeth ddylanwadu ar eich ymgysylltiad â gweithwyr yn gadarnhaol? ”

Felly gwella bod lefelau ymgysylltiad yn faes allweddol ar gyfer newid strategol i gael effaith ar gynhyrchiant. Mae arweinyddiaeth sy’n ymgysylltu yn sgyrsiol, yn berthynol ac yn adeiladu ymddiriedaeth: mae’n mynd ati i drawsnewid ac ymgysylltu calonnau a meddyliau gweithwyr.

Mae Barbara Chidgey yn hyfforddwr / hwylusydd a achredwyd gan Ysgol Fusnes Ashridge ac yn ddarparwr ymyraethau datblygu arweinyddiaeth yn ogystal â bod yn Gadeirydd Gweithredol Consortiwm Gwobrau Arwain Cymru, a hi bydd yn cyflwyno’r pwnc. Bydd ein gwestai ym mhob digwyddiad yn cyflwyno astudiaeth achos sy’n esbonio’r ffyrdd y mae eu strategaeth arweinyddiaeth wedi llwyddo i ymgysylltu mwy o’r gweithwyr a gwella cynhyrchiant yn eu sefydliad.

I gloi, byddwn yn cynnal trafodaeth pen bwrdd wedi’i hwyluso er mwyn galluogi’r cynrychiolwyr i rannu syniadau ymarferol.

Cost: Nid oes unrhyw gost am unrhyw ddigwyddiad Sgyrsiau am Arweinyddiaeth.

I drefnu lle: trefnwch le trwy Eventbrite.