Canllawiau Enwebu

Eleni byddwn yn gofyn am ychydig fanylion yn unig ar-lein ac yn gofyn i enwebwyr gwblhau eu henwebiad oddi ar-lein.

Yn gyffredinol dyma’n cyngor i enwebwyr:
a) Dylech sicrhau bod eich enwebai ar gael ar gyfer Dyfarnu ar ddydd Gwener Gorffennaf 14eg 2017. Dyma’r diwrnod pan ddyfernir y sawl sy’n cyrraedd y rhestr fer ar gyfer yr holl gategorïau ac nid oes unrhyw ddyddiadau eraill ar gael.
b) Darllenwch bob cwestiwn a darparu eich ateb sy’n cyd-fynd â’r cwestiwn hwnnw’n unig
c) Sicrhewch fod sail dystiolaeth i’ch atebion a’u bod yn berthnasol i’r cwestiwn rydych yn ei ateb
d) Mae croeso i chi ateb ar ffurf pwyntiau yn hytrach na pharagraffau
e) Atebwch bob cwestiwn
f) 250 gair ar y mwyaf a ganiateir ym mhob adran unigol – peidiwch â chynnwys mwy o eiriau na’r uchafswm hwn
g) Cadarnhewch eich bod wedi trafod y cais hwn â’ch enwebai a bod ef/hi’n cytuno i’r cais