Y Consortiwm

CONSORTIWM GWOBRAU ARWAIN CYMRU

Ein Gweledigaeth

Cyfrannu at wneud Cymru’n wlad lle caiff arweinyddiaeth dda ei hedmygu, ei dathlu, ei hefelychu a’i gwerthfawrogi gan bawb fel sbardun allweddol ar gyfer twf economaidd.

Ein Cenhadaeth
Hyrwyddo arweinyddiaeth dda a dylanwadu ar ddatblygu arweinyddiaeth trwy adnabod, cydnabod a dathlu unigolion sydd, trwy eu harweinyddiaeth, yn cyfrannu at ffyniant Cymru.

Ein Diben
Datblygu a chynnal Gwobrau arweinyddiaeth blynyddol sy’n destun trafod, sy’n cael sylw parod gan y cyfryngau, sy’n annog ac yn denu enwebiadau a noddwyr, gan greu rhwydwaith o unigolion sy’n enghreifftiau o arweinyddiaeth dda yng Nghymru.

Ein Gwerthoedd:
Dyma ein gwerthoedd datganedig

Arweinyddiaeth: mae’r Gwobrau’n ysbrydoli ac yn cymell eraill i efelychu’r rheiny sy’n derbyn gwobrau
Arloesol: mae’r Gwobrau’n torri tir newydd o ran cysyniad a chyflwyno
Ansawdd: mae pob agwedd ar y Gwobrau’n dangos proffesiynoldeb
Syml: mae’r Gwobrau’n hawdd eu deall a’u cyrchu
Cynaliadwyedd: mae’r Gwobrau’n ddigwyddiad blynyddol, sy’n cael eu cynnal flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Rydym hefyd wedi cytuno dylai’r Gwobrau ateb y nodweddion canlynol: Rhychwantu Cymru gyfan; traws-sector; amrywiol; amlygu arweinyddiaeth ar bob lefel mewn sefydliad; manteisio ar ddwyieithrwydd

Credwn:
Mai Arweinyddiaeth yw sbardun allweddol unrhyw dîm, busnes neu sefydliad llwyddiannus ac felly economi Cymru yn y pen draw


CONSORTIWM GWOBRAU ARWAIN CYMRU 2017

ACCA Cymru Wales
CBI Cymru
FSB Cymru
Hilton Caerdydd
Learning Pathways Cymru
Wales Council for Voluntary Action (WCVA)